Plan ochrony przed powodzią Miasta i Gminy Daleszyce

Dokument do pobrania:

 

Plan ochrony przed podwodzią Miasta i Gminy Daleszyce

Tryb pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na wypadek wystąpienia powodzi na terenie Miasta i Gminy Daleszyce

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 24/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 11 marca 2015 r.

1. Zadaniem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest bezpośrednia ochrona ludności i obiektów - terenów przed powodzią na obszarze administrowanym przez Gminę.

2. Szczegółowy zakres działania gminnego zespołu:

2.1. Do zadań grupy monitorowania, prognoz i analiz należy:

1) zapewnienie w razie konieczności całodobowych dyżurów przez członków gminnego zespołu;

2) prognozowanie zagrożeń oraz opracowanie procedur ich likwidacji lub ograniczenia skutków;

3) nadzorowanie systemu ostrzegania i alarmowania;

4) prowadzenie bazy danych o siłach i środkach niezbędnych do efektywnego reagowania (w tym list ekspertów i doradców);

5) zapewnienie stałej wymiany informacji z instytucjami szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminami sąsiednimi;

6) monitorowanie zagrożeń oraz sprawne przekazywanie danych poszczególnym grupom;

Czytaj więcej...

Ogólne sygnały alarmowe

Sygnały alarmowe
Informujemy, że z dniem 5 lutego 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96), zgodnie z którym w załączniku do rozporządzenia uległy zmianie rodzaje alarmów, sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze.

Sygnały i komunikaty alarmowe na wypadek zagrożenia powodziowego Miasta i Gminy Daleszyce

ALARM POWODZIOWY OGŁOSZENIE I PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Wprowadzenie alarmu powodziowego następuje poprzez wydanie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce i podanie jego treści do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty - strona internetowa, tablice ogłoszeń.
O wprowadzeniu alarmu powodziowego dodatkowo informuje się sołtysów miejscowości zagrożonych oraz powiadamia mieszkańców za pomocą syren elektronicznych i elektrycznych.
Dla poinformowania mieszkańców terenów zagrożonych o wprowadzeniu alarmu powodziowego za pomocą syren elektronicznych, stosuje się następującą zasadę informowania: komunikat słowny: Uwaga, uwaga, uwaga. Ogłaszam alarm powodziowy, dwuminutowy ciągły dźwięk syreny, następnie komunikat słowny: Uwaga, uwaga, uwaga. Ogłaszam alarm powodziowy.
Informowanie o wprowadzeniu alarmu powodziowego za pomocą syren elektrycznych następuje poprzez włączenie syreny na okres dwóch minut - dźwięk ciągły.

Czytaj więcej...


Dzisiaj jest: 23 lipca 2024 Imieniny: Bogna, Brygida, Apolinary

narodowy-spis-2021

czyste-powitrze

logo-korpus

zakladka-koronawirus2-www

odpady2013pomoc-prawna-kolumna

aplikacja-blisko-baner

esesja logokielce-raj-dla-dzieci-logo

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
Statystyki odwiedzin

12641311